Niealimentacja

Formalny obowiązek płacenia alimentów wynika z orzeczenia sądu lub z ugody zawartej między strony tej czynności.

Obowiązek alimentacyjny polega głównie na dostarczaniu przez zobowiązanego środków pieniężnych osobie która jest uprawnioną do ich otrzymywania. Najczęściej jest to dziecko lub były małżonek. Wysokość tego obowiązku ustalana jest zazwyczaj przez Sąd po przeanalizowaniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego. Dopiero ustalenie tych informacji pozwala na określenie wysokości alimentów, które zobowiązany będzie płacić na rzecz osoby uprawnionej.

Adwokat Dąbrowa Górnicza

Bywa tak, że zobowiązany do alimentów nie wywiązuje się w sposób prawidłowy z obowiązku alimentacyjnego i naraża się na odpowiedzialność karną gdyż popełnia przestępstwo niealimentacji. Przestępstwo to jest scharakteryzowane w art. 209 kodeksu karnego.

Przestępstwo niealimentacji ma miejsce wtedy gdy zobowiązany orzeczeniem sądu lub ugodą do płacenia alimentów nie wywiązuje się z tego obowiązku, który wynika z orzeczenia sądowego lub ugody. Zatem osoba, która nie jest zobowiązana do płacenia alimentów orzeczeniem sadowym lub ugodą mimo, że nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego nie dopuszcza się przestępstwa niealimentacji.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Kolczyk

Poza tym do przestępstwa niealimentacji dochodzi już wówczas gdy zobowiązany zalega z płatnościami za trzy okresy świadczeń okresowych czyli z reguły chodzi o 3 miesiące zaległości w płatnościach alimentów.

Grożące kary to : grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności.

Poza powyższymi krami możliwe są sankcje administracyjne stosowane przez organ administracyjny, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w postaci przekazania informacji o osobie zalegającej w płatnościach alimentów do rejestru dłużników lub tymczasowe zatrzymanie prawo jazdy. Jeśli jednak przyczyną nie wypełniania obowiązku alimentacyjnego jest brak pracy, sankcją administracyjną może być zobowiązanie do zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Ustawodawca zastosował mechanizm motywacyjny polegający na wprowadzeniu możliwości uniknięcia kary jeśli sprawca przestępstwa nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty.

Adwokat Dąbrowa Górnicza Andrzej Kolczyk – jestem do Twojej dyspozycji

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry