Dlaczego warto być oskarżycielem posiłkowym? Adwokat wyjaśnia:

Oskarżyciel posiłkowy to instytucja wprowadzona przez Kodeks postępowania karnego umożliwiająca pokrzywdzonemu realny wpływ na czynności podejmowane w sprawie karnej w której właśnie jest pokrzywdzonym. Pokrzywdzony w tym charakterze może działać samodzielnie lub obok prokuratora czyli oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony który, jest oskarżycielem posiłkowym może skorzystać z pomocy prawnej adwokata i umocować go do działania w jego imieniu.

Dzięki temu, że pokrzywdzony realizuje uprawnienia oskarżyciela posiłkowego może sam lub za pomocą adwokata składać wnioski dowodowe, zadawać pytania osobom przesłuchiwanym czy składać skuteczne pisma procesowe w tym środki odwoławcze. Tych wszystkich czynności pokrzywdzony nie może realizować jeśli nie jest oskarżycielem posiłkowym.

Porady Prawne Dąbrowa Górnicza

Ja już wcześniej wskazałem pokrzywdzony może działać samodzielnie jest wtedy oskarżycielem subsydiarnym lub samoistnym i zastępuje oskarżyciela publicznego. Pokrzywdzony może też działać obok oskarżyciela publicznego i wtedy jest oskarżycielem posiłkowym ubocznym. Aby jednak tak się stało pokrzywdzony koniecznie musi złożyć w tym zakresie wniosek do sądu który będzie rozpoznawał jego sprawę po wniesieniu do sądu właściwego aktu oskarżenia ale przed jego odczytaniem przez prokuratora. Jeśli pokrzywdzony tego nie zrobi nie będzie w procesie posiadał żadnych uprawnień.

Prawnik Adwokat Dąbrowa Górnicza

W razie śmierci pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego w jego miejsce może wstąpić osoba bliska lub osoba która pozostawała na utrzymaniu zmarłego. Za osobę najbliższą dla pokrzywdzonego w świetle obowiązującego prawa uważa się małżonka, członka rodziny wstępnego lub zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu a także osobę, która pozostawała w stałym pożyciu ze zmarłym.

Masz pytania? Odezwij się – Adwokat Andrzej Kolczyk Dąbrowa Górnicza

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry