Kategorie spraw

Kancelaria Adwokacka Adwokata Andrzeja Kolczyk w Dąbrowie Górniczej świadczy pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa poprzez udzielenie porady prawnej, sporządzeniu pism procesowych, pozaprocesowych po reprezentację w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym we wszystkich instancjach w następujących zakresach:

Sprawy karne

 • zatrzymanie-tymczasowe aresztowanie
 • przestępczość zorganizowana
 • przestępstwa narkotykowe
 • przestępstwa drogowe
 • sądowy dozór elektroniczny- SDE
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary

Sprawy rodzinne

 • rozwód i separacja
 • podział majątku małżeńskiego
 • władza rodzicielska
 • alimenty

Sprawy cywilne

 • majątkowe
 • postępowanie spadkowe / stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku
 • o zapłatę
 • odszkodowania
 • ochrona własności i posiadania
 • zniesienie współwłasności
 • służebności
 • nieruchomości, prawo lokalowe
 • windykacja należności
 • odwołania od decyzji ZUS
 • sprawy ze stosunku pracy

Sprawy karne

 • zatrzymanie-tymczasowe aresztowanie
 • przestępczość zorganizowana
 • przestępstwa narkotykowe
 • przestępstwa drogowe
 • sądowy dozór elektroniczny- SDE
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary

Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Kolczyka posiada bardzo duże doświadczenie w obronie Klientów w sprawach karnych prowadzonych w całej Polsce.

Adwokat Andrzej Kolczyk zdobywał doświadczenie broniąc swoich Klientów m. in. w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami, przestępstw korupcyjnych, w sprawach o kradzież, rozbój, oszustwo, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw drogowych oraz wielu innych.

Kancelaria adwokacka udziela pomocy prawnej na następujących etapach postępowania karnego:

 • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie
 • postępowanie przygotowawcze (śledztwo i dochodzenie)
 • postępowanie sądowe (we wszystkich instancjach)
 • postępowanie wykonawcze

Doświadczenie podpowiada, że w sprawach karnych liczy się czas. Gdy stajemy się podejrzanymi o popełnienie przestępstwa warto czym prędzej udać się po pomoc prawną do adwokata karnisty.

Adwokat przygotuje klienta do przesłuchania przed organem ścigania, w którym bierze aktywny udział a następnie będzie go bronił we wszystkich etapach postępowania karnego, w tym przed Sądem rozpoznającym sprawę.

Sprawy rodzinne

 • rozwód
 • podział majątku małżeńskiego
 • władza rodzicielska
 • alimenty
sprawyrodzinne dąbrowa górnicza

Sprawy rozwodowe

Adwokat Andrzej Kolczyk oferuje pomoc prawną w sprawach rozwodowych,którym zwykle towarzyszą ujemne emocje. Pomagam moim Klientom przejść przez ten trudny dla nich proces rozwodowy,szukając i znajdując korzystne dla nich rozwiązania.

Sporządzam pozwy rozwodowe oraz inne pisma procesowe m.in.:

 • pozew o separację
 • pozew o alimenty
 • wniosek o podział majątku wspólnego

Reprezentuję Klientów w procesie rozwodowym,dodając im pewności siebie i czuwając nad pozytywnym dla nich zakończeniem sprawy rozwodowej.

Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie,z winy jednego z małżonków bądź z winy obu małżonków.

Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych może okazać się niezbędna zwłaszcza wtedy,gdy małżonkowie są mocno skonfliktowani i nie ma widoków na polubowne rozwiązanie wszelkich kwestii związanych z rozwodem w tym m .in.: opieki nad dziećmi,alimentów czy korzystania z wspólnego mieszkania.

rozwody sprawy rozwodowe dąbrowa górnicza

Podział majątku wspólnego

Prowadząc sprawy rozwodowe adwokat pomaga swoim Klientom również przy podziale majątku.

Podziału majątku przez małżonków można dokonać pod pewnymi warunkami już na etapie procesu rozwodowego. Konieczna jest przy tym zgoda małżonków na taki podział. Przy braku porozumienia podziału majątku trzeba dokonać w odrębnym postępowaniu przed Sądem Rejonowym,w którym również pomaga adwokat.

rozwody sprawy rozwodowe dąbrowa górnicza

Sprawy cywilne

W postępowaniach z zakresu prawa cywilnego Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne i reprezentuje Klientów między innymi w sprawach o:

 • zapłatę
 • wykonywanie umów oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie
 • ustalanie nieważności lub bezskuteczności zawartych umów
 • zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej
 • skargę pauliańską
 • windykację
 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowania z czynów niedozwolonych ( wypadki komunikacyjne )
 • ochronę własności i posiadania, a także zniesienie współwłasności, zasiedzenie,czy też służebności osobiste, gruntowe, przesyłu, drogi koniecznej

Sprawy spadkowe

Kancelaria prawna adwokata Andrzeja Kolczyka prowadzi również sprawy spadkowe.

Adwokat zajmuję się sprawami spadkowymi związanymi z przyjęciem spadku,w tym także z dobrodziejstwem inwentarza,odrzuceniem spadku,nabyciem spadku,zabezpieczeniem spadku oraz zachowkiem.

Moim klientem zarówno doradzam w sprawach spadkowych,przygotowuje wszelkie pisma i wnioski w sprawach spadkowych a także reprezentuje Klientów w postępowaniu spadkowym przed Sądem spadku.

Pomoc prawna adwokata może okazać się konieczna zwłaszcza wówczas,gdy spadkodawca pozostawił długi,które mogą przejść wraz ze spadkiem na spadkobiercę. Aby tego uniknąć i pozbyć się długów spadkowych po zmarłym nie należy przyjmować spadku,który trzeba odrzucić we właściwym terminie określonym przepisami prawa cywilnego. Kancelaria prawna pomoże w przygotowaniu i sporządzeniu odpowiedniego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć nie później niż 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub ujawnienia testamentu. Jeżeli osoba,która odrzuca spadek ma małoletnie dzieci,potrzebne są dodatkowe czynności,w tym przed Sądem,aby uwolnić małoletnich od długów spadkowych. Adwokat objaśni i pomoże dokonać tych dodatkowych czynności w interesie małoletnich dzieci.

Jak wygląda nabycie spadku i podział spadku?

Ogólnie rzecz biorąc spadek można nabyć po osobie zmarłej na podstawie testamentu sporządzonego przez spadkodawcę lub w oparciu o zasady dziedziczenia ustawowego,określone w kodeksie cywilnym. Testament nie jest konieczny do powołania do dziedziczenia i podziału spadku.

Dokument ten jest jednak niezbędny,gdy spadkodawca chce ustanowić spadkobiercą kogoś spoza rodziny lub chce jakiegoś członka rodziny pominąć. Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu,stosuje się reguły określone w kodeksie cywilnym czyli zasady dziedziczenia ustawowego. Określają one,kto nabywa spadek po zmarłym. W pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci zmarłego oraz jego małżonek. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił potomstwa to spadek nabywają i dzielą między siebie małżonek,rodzeństwo oraz rodzice. W dalszej kolejności spadek mogą nabyć dziadkowie,a nawet wujowie i ciotki. Jeżeli spadkodawca nie miał nikogo osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych,spadek przejmuje gmina lub Skarb Państwa. Po ustaleniu praw do spadku następuje jego podział pomiędzy spadkobierców. Działu spadku można dokonać umownie lu w drodze postępowania sądowego,gdzie adwokat również świadczy swoją pomoc,gdyż

sprawy spadkowe

Windykacja

Kancelaria adwokata Andrzeja Kolczyka świadczy pełną pomoc prawną w przedmiocie dochodzenia należności od dłużników.

Oferta kancelarii w zakresie windykacji odejmuje:

 • wezwanie do zapłaty
 • pozew o zapłatę
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym o zapłatę
 • uzyskanie tytułu wykonawczego
 • skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego
 • pomoc w czynnościach egzekucyjnych
Kancelaria dąbrowa górnicza

Odszkodowania

Jeżeli walczysz o odszkodowanie to uzyskasz w kancelarii stosowna w tym zakresie pomoc prawną.

Oferta kancelarii obejmuje:

 • odszkodowania z OC sprawcy wypadku
 • odszkodowania powypadkowe
 • odszkodowania za śmierć osoby najbliższej
 • odszkodowania i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej
 • odszkodowania za odpowiedzialność profesjonalistów np. zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego, architekta
 • odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym
0/5 (0 Reviews)
Przewiń do góry